Valentino's fabulous fashion nun.

Photo: firstVIEW