FASHION

Photos: Slavs to Fashion

Ukrainian fashion designer Vita Kin is one to watch.


Vita Kin
1

Ukrainian designer Vita Kin. Courtesy of Jens Ingvarsson.

2

Vita Kin look. Courtesy of David Nyanzi.

3

Vita Kin Fall 2015 look. Courtesy of the designer.

4

Vita Kin look. Courtesy of Muriel Koller.

5

Vita Kin look. Courtesy of Street Peeper.

6

Vita Kin look. Courtesy of Moez Achour.

7

Vita Kin Fall 2015 look. Courtesy of the designer.